Algemene voorwaarden

I Algemene Bepalingen
1. Welkom bij Materiaalbank.nl!
 
Welkom bij www.Materiaalbank.nl (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek. 

Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik van de website Materiaalbank.nl.nl (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige
andere software applicatie), op alle diensten die door Materiaalbank.nl worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Materiaalbank.nl aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten. Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Materiaalbank.nl raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Materiaalbank.nl kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen. Door een Gebruiker kunnen op de Website producten en diensten worden aangeboden of gezocht, zowel gratis als tegen betaling aan Materiaalbank.nl (de "Advertentie"). Een Advertentie omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten.

3. Bescherming van uw privacy
In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we
uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

4. Minderjarigen
De diensten van Materiaalbank.nl zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.
 
5. Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites. Het is de
Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze
Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Materiaalbank.nl. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Materiaalbank.nl is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

Tenzij Materiaalbank.nl daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Materiaalbank.nl daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Materiaalbank.nl. Uw reactie op een Advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van Materiaalbank.nl verzonden. Voor meer informatie klik hier.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Meld aan Materiaalbank.nl-systeem; zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons de contactoptie getoond op Help en Info pagina.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien
– om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Materiaalbank.nl kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere Gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Materiaalbank.nl kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Materiaalbank.nl of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of
b. Materiaalbank.nl kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
 
Materiaalbank.nl kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Materiaalbank.nl binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

7. Wij geven geen garanties
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

8. Beperking aansprakelijkheid Materiaalbank.nl
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Materiaalbank.nl;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website;
(v) wijzigingen in de diensten van Materiaalbank.nl of wijzigingen in of op de Website;
(vi) het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Materiaalbank.nl heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.

 
9. Wijzigingen van de diensten en de Website
Materiaalbank.nl kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

10. Websites en diensten van derden
De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Materiaalbank.nl heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun
desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

11. Klachtenregeling
Mocht u toch een klacht hebben over Materiaalbank.nl? Klachten kunt u gratis indienen via info@Materiaalbank.nl. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van Materiaalbank.nl die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

12. Overige bepalingen
Materiaalbank.nl B.V. (“Materiaalbank.nl”) is gevestigd aan de Olmenlaan 3a te Zwanenburg. Materiaalbank.nl heeft telefoonnummer 085-7600828, BTW nummer 8615.75.878.B.01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80172288. Materiaalbank.nl kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Materiaalbank.nl zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Materiaalbank.nl gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Materiaalbank.nl zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de
Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.
Kennisgevingen aan Materiaalbank.nl (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Materiaalbank.nl B.V., Olmenlaan 3a, 1161 JS Zwanenburg. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres,
of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending. Materiaalbank.nl is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten
die betrekking hebben op de diensten van Materiaalbank.nl over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen u en Materiaalbank.nl vervangen
alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Materiaalbank.nl en
de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil
voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te
Haarlem bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies

Consumentenzaken. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via
het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die
niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om
binnen een maand nadat Materiaalbank.nl zich op de bevoegdheid van de rechtbank Haarlem beroept,
voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
II Regels voor het plaatsen van Advertenties
1. Materiaalbank.nl is een advertentieplatform
Materiaalbank.nl is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker
deze Advertenties kan bekijken.
Materiaalbank.nl is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot
stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
 
2. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op de Website
         
2.1  Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan
onderstaande algemene regels te voldoen.
 
2.2 Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
d. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
e. Indien een Advertentie voor het einde van de initiële Advertentieperiode (of een verlenging van de Advertentieperiode) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van de oorspronkelijke Advertentieperiode een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat
(bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
 
2.3 Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:
a. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
b. Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen
vergoeding te respecteren.

c. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
d. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
e. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
f. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het
genereren van kliks.
g. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.

2.4 Illegale of onrechtmatige producten of diensten
Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten of de
diensten die op deze lijst staan is verboden, maar kunnen onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn. Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere
inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.

2.5 Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
a. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat
(i) inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
(ii) inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
(iii) inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
b. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.
c. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.
d. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.
e. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op Materiaalbank.nl.

3. Het plaatsen van een Advertentie

3.1. Mijn Materiaalbank.nl
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats Advertentie' op de Website. Voordat een
Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.

3.2. Totstandkoming Advertentieovereenkomst tussen Materiaalbank.nl en Adverteerder
a. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk Advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar
aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tussen Materiaalbank.nl en de Adverteerder bij gratis Advertenties tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de
betaalprocedure op de Website is doorlopen.
b. Materiaalbank.nl bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna zullen wij de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaren zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. Door middel van de contactoptie getoond op de Help en Info pagina kan de Adverteerder binnen 14 dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen.

3.3. Periode dat een Advertentie op de Website blijft staan
Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 dagen op de Website staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings-)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert.  Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Advertentie.

Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden eindigt de Advertentieovereenkomst tussen u en Materiaalbank.nl, en is Materiaalbank.nl haar verplichtingen onder de Advertentieovereenkomst volledig nagekomen.

4. Ontbindingsrecht
4.1 Op het plaatsen van een Advertentie kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht zoals bedoeldin artikel 6:230o BW van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie
over het ontbindingsrecht.
4.2 Het ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het
bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) (i) van de
Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van
Materiaalbank.nl of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.
4.3 Tenzij anders overeengekomen gaat u ermee akkoord dat een Advertentie direct, tijdens de
wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing
zijnde ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnde
ontbindingsrecht, zodra Materiaalbank.nl de Advertentieovereenkomst is nagekomen.
4.4 Indien het in artikel 4.1 bedoelde ontbindingsrecht van toepassing is op de door u geplaatste
Advertentie dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan
Materiaalbank.nl een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door Materiaalbank.nl
geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis
van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen
advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties
in dezelfde categorie, zoals door Materiaalbank.nl van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
4.5 Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal Materiaalbank.nl de prijs van de dienst,
verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u
terugbetalen. Klik [hier] voor meer informatie over de uitoefening van het ontbindingsrecht.
6. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie
6.1. Een Adverteerder mag een Gebruiker in een Advertentie niet verplichten om bepaalde
betaalmethoden te gebruiken. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen.
6.2. Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van de Advertentie alleen een deel van
de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker
onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker
noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de
aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen,
overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.
7. Melden van illegale of inbreuk makende Advertenties aan Materiaalbank.nl
7.1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden
a. Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele
eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder 6.2).
Advertenties die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin
illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via
het Meld aan Materiaalbank.nl-systeem.
b. Misbruik van het Meld aan Materiaalbank.nl-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de
Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder hoofdstuk I, artikel 6 beschreven
maatregelen jegens de betrokken melder treffen.
7.2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten
a. Het 'Melden van Inbreuk' Programma van Materiaalbank.nl is bedoeld om ervoor te zorgen dat in
Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere
intellectuele eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het Materiaalbank.nl
Melding van Inbreuk Programma.

b. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten, en
een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van
Inbreuk in te vullen en het naar Materiaalbank.nl te sturen volgens de instructies. Als het Formulier
Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Materiaalbank.nl is ontvangen, zal de
betreffende Advertentie worden verwijderd.
c. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren
dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is
gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen de Advertentie die moet worden
verwijderd te identificeren.
d. Zodra Materiaalbank.nl voor de eerste maal een volledig en juist ingevulde Formulier Melding van
Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Materiaalbank.nl
verstuurd worden.
8. Wij geven geen garanties
8.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te
laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op
de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde
producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om
producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten
te kopen of de diensten af te nemen. Materiaalbank.nl geeft daarover geen garantie.
8.2. Materiaalbank.nl kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders
op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.
9. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Materiaalbank.nl
9.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Materiaalbank.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot
schade geleden door;
(i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie,
(ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
(iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en
(iv) het (beweerdelijk) inbreuk makende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van
de) Advertentie en/of het geleverde product.
9.2.  De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Materiaalbank.nl zijn
opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.
10. Wijzigingen
10.1. Materiaalbank.nl kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur,
verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van de Website en zoekopties,
te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te
kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
10.2. Materiaalbank.nl kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens
de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan
het CBS consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze
Advertentieovereenkomst te beëindigen.
III Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren
1. Algemeen

1.1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een
Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband
met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") in het kader van diens
activiteiten op of in verband met de Website.

1.2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken
die door Materiaalbank.nl worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht.
Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de
betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

1.3. Een Advertentie die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website
(kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Advertenties kunnen ook zichtbaar zijn
op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's.

2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen
2.1. Materiaalbank.nl zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen
als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke
Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

2.2. Indien Materiaalbank.nl besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een
Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Materiaalbank.nl die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen
voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Materiaalbank.nl
niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke
overtredingen of andere omstandigheden.

5. Toegang tot gegevens door Materiaalbank.nl en de Zakelijke Gebruiker

5.1. Materiaalbank.nl heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en
een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van
Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden
gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content
worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Materiaalbank.nl
als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van
een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie
gegenereerd door Materiaalbank.nl, zoals informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de
weergave van Advertenties, Ervaringen, gebruikersactiviteit, betaalinformatie (indien van toepassing)
en communicatie tussen Gebruikers.

5.2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel
overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van
(mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Advertentie(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft
tijdens de duur van zijn overeenkomst met Materiaalbank.nl toegang tot zijn account en bijbehorende
informatie, zoals Advertentieinhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In
voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot
statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.

5.3. Als Materiaalbank.nl verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet
noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke

Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de privacyverklaring lees je hoe Materiaalbank.nl met
gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.

5.4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaats informatie over
en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

6. Vestigingsplaats binnen de EU & EU-goederen

6.1. De diensten van Materiaalbank.nl zijn uitsluitend bedoeld voor Zakelijke Gebruikers die zijn
gevestigd in de EU. Indien u als Zakelijke Gebruiker van Materiaalbank.nl gebruik maakt, bevestigt u
dat u in de EU gevestigd bent.

6.2. Via Materiaalbank.nl mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied
van de EU bevinden (bijvoorbeeld die afkomstig zijn uit de EU of daar zijn opgeslagen na de zijn
ingevoerd in de EU). Indien u als Zakelijke Gebruiker goederen verkoopt via Materiaalbank.nl, bevestigt
u dat de goederen die u verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze
worden verzonden of vervoerd naar de koper.

6.3. De Zakelijke Gebruiker die in overtreding is van voornoemd artikel 6.1 of 6.2 vrijwaart
Materiaalbank.nl van alle schade die Materiaalbank.nl dientengevolge lijdt en/of claims en acties van
derden waarmee Materiaalbank.nl zich geconfronteerd ziet en de daarmee gemoeide kosten.

8. Beëindiging van de overeenkomst

8.1. De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Materiaalbank.nl in beginsel te allen tijde
beëindigen door zijn account te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld
in een separate advertentieovereenkomst), in welk geval die overeengekomen regeling prevaleert
boven dit artikel.

IV Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

1. Betalingen
1.1.  Bij het kiezen van de categorie of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de
bijbehorende prijs kenbaar gemaakt.
1.2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie.
Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Materiaalbank.nl gerechtigd om de geplaatste
Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen.
Materiaalbank.nl is gerechtigd om uw gebruik van de dienst 'Betaal met een klik' en/of andere diensten
op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of
worden herroepen, ongeacht de reden. Materiaalbank.nl is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer
te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op Materiaalbank.nl.

1.3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Materiaalbank.nl tevens gerechtigd wettelijke
handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het
volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Materiaalbank.nl gerechtigd een incassobureau in te
schakelen en de diensten van Materiaalbank.nl voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder
komen.
1.4. Materiaalbank.nl kan (onderdelen van) de Website en de diensten te allen tijden wijzigen. Tevens
kunnen wij onze diensten stopzetten. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of
stopzetting aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd.
1.5. Omzetbelasting
Materiaalbank.nl brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle
diensten van Materiaalbank.nl, tenzij anders wordt vermeld op de Website. Een elektronische factuur
kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Materiaalbank.nl’ account aan te geven
dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn Materiaalbank.nl’
account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met
elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze
Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.
1.6 Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging
Indien u aan Materiaalbank.nl een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan
Materiaalbank.nl verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de
opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte
brengen.